Din feedback

Almindelige salgs-og leveringsbetingelser - MUSIC STORE professional GmbH

§ 1 Generelt

(1) For alle forretningsforbindelser med vores kunder gælder udelukkende og uafhængigt af ordretype (telefon, fax, e-mail, internet eller detailbutik) vore Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (i det følgende: "Almindelige salgs-og leveringsbetingelser").

(2) Kunde i henhold til de Almindelige salgs- og leve- ringssbetingelser er både forbruger og virksomheder. En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med formål, der overvejende hverken kan tilskrives deres erhvervsmæssige virksomhed eller deres selvstændige erhvervsaktivitet, § 13 BGB.( Virksomhedsindehaver/driftsherre er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk personselskab, der indgår en retshandel i udøvelsen af deres erhvervsmæssige virksomhed eller deres selvstændige erhvervsaktivitet, § 14 BGB.

(3) Vi anerkender ikke betingelser, der strider mod eller er afvigende fra vore Almindelige salgs- og leverings- betingelser, medmindre vi udtrykkeligt og skriftligt har godkendt deres gyldighed. Vore Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder også, hvis vi med kendskab til modstridende eller fra vore salgs-og leveringsbetingelser afvigende betingelser for kunden uden forbehold foretager leveringen.

§ 2 Tilbud og indgåelse af kontrakt

(1) Præsentationen af vore produkter i on-line-butikkens on-line-katalog samt i cirkulærer, nyhedsbreve, kataloger og andre annoncer er ikke bindende og fritblivende. Repræsentationen af vore produkter i disse medier udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men er blot en opfordring til kunden om at afgive tilbud (invitatio ad offerendum).

(2) Ved en bestilling i on-line-shoppen afgiver kunden ved at klikke på knappen "Køb nu" et bindende tilbud om at købe de i indkøbskurven indeholdte varer. Før forsendelse af det bestilte gør vi det muligt for kunden at kontrollere bestillingens indhold, især mht. pris og mængde, og i givet fald foretage rettelser. Kunden modtager efter afsendelsen af ordren en ordrebekræftelse (= bekræftelse for modtagelse af ordren), hvilket dog ikke er en accept af tilbuddet om at købe fra os. Købsaftalen indgås ved tilsendelse af en separat ordrebekræftelse inden for én hverdag eller ved tilsendelse af varerne. For indgåelse af kontrakten står følgende sprog til rådighed: Tysk, engelsk, fransk og spansk.

(3) Auktioner Hvis en vare tilbydes i auktions- kategorierne i vores online shop, i vores ebay butik eller på de generelle eBay websteder (eBay Bruger-ID "MusicStore Köln"), ligger det bindende tilbud til afslutning af en købsaftale i oplåsningen. Kunden accepterer tilbuddet ved at afgive et bud. Ved at indtaste tilbuddet og sende det ved at klikke på "Byd nu", afgiver kunden en erklæring om en bindende anmodning om køb af den bortauktionere vare (r). Buddet udløber hvis en tredjepart afgiver et højere bud i løbet af auktionen. Med afslutningen af den respektive løbetid for auktionen kommer købsaftalen i stand med den på dette tidspunkt højestbydende kunde. Købsprisen størrelse retter sig efter dette højeste bud. Hvis et produkt indenfor rammerne af en online-auktion er forsynet med funktionen "køb- straks", kommer aftalen med kunden uafhængig af udløbet af tilbudstiden og uden gennemførelse af en auktion, allerede da i stand til den angivne faste pris, når kunden udøver denne mulighed ved at klikke på "Køb-straks"-knappen og bekræfter handlingen. Efter indgåelsen af kontrakten sender vi kunden en bekræftelse af bestillingen og oplysninger om behandlingen af denne. Kunden er forpligtet til sandfærdigt at angive alle data og informationer, der afgives i forbindelse med afviklingen af auktionen og købet (f.eks. navn, adresse, e-mail-adresse, bankforbindelse osv.). Ændringer skal straks indberettes.

(4) Vi lagrer kontraktteksten og sender kunden hans ordredata og de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser og tilbagekaldelseserklæringen via e-mail. Kunden kan, forudsat at han har registreret sig, se afgivne online-shop-bestillinger i vores kunde-log-in område.

(5) Hvis det viser sig, at varerne ikke er til rådighed, selv om et tilsvarende dækningskøb blev gennemført, forbeholder vi os ret til ikke at opfylde købsaftalen. I et sådant tilfælde vil kunden straks blive underrettet. Eventuelle modydelser, der allerede er erlagt af kunden, vil straks blive krediteret og refunderet efter anmodning. Yderligere krav mod os fra kundens side er udelukkede.

§ 3 Leveringsbetingelser

(1) Levering inden for Forbundsrepublikken Tyskland sker gratis for ordrer over € 20,00. For leverancer med en ordreværdi på under € 20,00 beregner vi et tillæg på € 2,30. Leveringen af varer finder sted uden for Tyskland til dem i den Leveringsomkostninger rapporterede betingelser.

(2) For leverancer til Schweiz og andre lande, der ikke er medlemmer af EU, opstår der yderligere afgifter og gebyrer.

(3) For hasteforsendelser, leverer vi efter kundens anmodning Express. I dette tilfælde opkræver vi de opståede meromkostninger hos kunden.

(4) Hvis det på grundlag af den samlede mængde eller vægt af de bestilte varer er nødvendigt med en forsendelse som gods, sker denne "fri kantstenen". Supplerende aftaler om yderligere levering af tjenesteydelser (transport til boligen) aftales af kunden direkte med den pågældende speditør. Ekstra omkostninger skal afholdes af kunden.

(5) Hvis kunden er en virksomhed, sker leveringen på kundens eget ansvar. Dette gælder også for delleverancer. Hvis kunden er en forbruger, jf. § 13 BGB, går risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af de solgte varer først over på kunden ved overdragelsen af varerne til kunden. Overdragelsen er det samme, hvis kunden er i misligholdelse af modtagelsen.

(6) Ved negativ tilgængelighed forbeholder vi os ret til delleverancer i et for kunden rimeligt omfang mod særskilt udstedelse af faktura.

(7) Såfremt det er nødvendigt med en pligt til medvirken fra kundens side, begynder leveringsfristen ikke, før kunden har opfyldt denne pligt.

(8) Forhindringer, der ikke kan henføres til risikoen for en part, befrier parterne under varigheden af forstyrrelsen og omfanget af dens indvirkning på de gensidige forpligtelser. Som hindringer gælder strejker og lockouts, naturkatastrofer, optøjer, krigshandlinger eller terroraktioner, statslige handlinger og andre uforudsigelige, uundgåelige og alvorlige hændelser. Disse begivenheder ligestilles med uforudsigelige hændelser og hændelser uden for vores kontrol (f.eks. leveringsforsinkelser fra underleverandører, råvare- eller energi-mangel, alvorlige driftsforstyrrelser som ødelæggelse af virksomheden som helhed eller af vigtige afdelinger eller ved svigt af væsentlige produktionanlæg), hvis de gør det urimelig svært for os at levere urimelig eller gør det midlertidigt umuligt. I tilfælde af en frigørelse fra leveringspligten er hver kontrahend forpligtet til ufortøvet at underette den anden part og holde indvirkningerne for den anden kontraktpart indenfor rammerne af det rimelige så ubetydelige som muligt. Bliver ydelsen permanent umulig, er kunden berettiget til de lovpligtige krav som følge af umulighed.

(9) Afvises modtagelsen af leveringen uberettiget, angives der en forkert leveringsadresse eller bliver varen ved behørig afvikling af ordren fra vores side af andre årsager som kunden er skyld ikke modtaget henholdsvis ikke bragt ud, er kunden forpligtet til at bære samtlige opståede fragt- og omkostningsgebyrer.

(10) Varen skal straks efter modtagelsen kontrolleres for fuldstændighed og transportskader af kunden eller hans agent/befuldmægtigede. Konstaterede transportskader skal anmeldes til os med det samme. Beskadiget emballage skal kunden ved modtagelsen af varen få skriftligt bekræftet af transportselskabet.

§ 4 Priser og betalingbetingelse

(1) Hvis kunden er en forbruger, er prisændringer tilladt, hvis tidsrummet mellem kontraktens indgåelse og det aftalte leveringstidspunkt er mere end 4 måneder. Ændrer lønningerne eller materialeomkostningerne sig bagefter, er vi berettiget til at ændre prisen rimeligt svarende til omkostningsstigningerne. Kunden er berettiget til tilbage-træden, hvis en prisstigning mellem bestilling og levering overstiger stigningen i de almindelige leveomkostninger med ikke kun en ubetydelighed. Hvis kunden er en virksomhed/forretningsdrivende gælder den aftalte pris. Har prisen på tidspunktet for tilvejebringelsen af ydelsen grundet en ændring af markedsprisen eller ved en forhøjelse af det krævede vederlag for tilvejebringelsen af ydelsen fra den indragede tredjemand, gælder den højere pris. Hvis denne ligger 20% eller mere over den aftalte pris, har kunden ret til at ophæve kontrakten. Denne ret skal gøres gældende straks efter meddelelsen af den forhøjede pris.

(2) Det samlede vederlag skal ved levering efter regning betales indenfor 10 dage efter modtagelsen af varen uden fradrag af kontantrabat, medmindre andet er aftalt. De lovbefalede bestemmelser om følgerne af for sen betaling, medmindre andet er aftalt i det følgende. Vi har ret til, efter udløbet af en ekstra frist på to uger, at afvise yderligere opfyldelse af kontrakten efter udløbet af en afdragsfri periode på to uger og at kræve 25% af købesummen som en fast erstatning, hvis kunden er i restance og/eller nægter at modtage de bestilte varer og /eller ensidigt annullerer kontrakten. Retten til at gøre krav gældende på en højere erstatning er stadig forbeholdt. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at kunderne har mulighed for at bevise, at ingen eller en mindre skader er opstået.

(3) Ved levering per efterkrav sker betalingen kontant, den ene efter den anden mod overladelse af varen. Når du betaler med kreditkort, belastes din konto samtidig med afsendelsen af varen. Ved betaling med in-house kortfinansiering betales udbetalingen pr. efterkrav. De resterende rater trækker vi direkte på din girokonto. Når du betaler via PayPal skal du logge ind på din PayPal-konto. Så står det dig frit for at foranledige betalingen per debitering, kreditkort, online-overførsel, (ved hjælp giropay) eller debitering fra PayPal-kontoen. For at foretage en betaling med kreditkort eller betalingsservice, skal du først have denne funktion aktiveret på din PayPal-konto. Flere informationer om PayPal betalingssystem, kan du få på http://www.paypal.dk.

(4) Vi forbeholder os retten til at afvise checks og andre ikke-kontante betalingsmidler. Accepten er underlagt betaling. Betalinger i fremmed valuta krediteres i overensstemmelse med bankafregning.

§ 5 Ejendomsforbehold

(1) Ved kontrakter med forbrugerne, forbeholder vi ejendomsretten til den købte vare indtil fuld betaling af købesummen.

(2) Hvis kunden er en virksomhed, forbeholder vi os retten til ejerskab af varen indtil alle krav mod køberen er opfyldt, også selv om den konkrete vare allerede er blevet betalt.

(3) Så længe ejendomsretten endnu ikke er overgået, skal kunden straks underrette os skriftligt, hvis den leverede vare er taget i pant eller er udsat for andre indgreb fra tredjemand. Hvis tredjemand ikke er i stand til at tilbagebetale os de retslige og udenretslige omkostnin- ger for et sagsanlæg i henhold til § 771 i ZPO, hæfter kunden for det bortfald, der er opstået for os.

(4) Hvis kunden er en virksomhed/driftsherre, overdrager han os i tilfælde af videresalg / udlejning af genstanden solgt under ejendomsforbehold allerede nu de ham af de nævnte forretninger opståede krav mod hans kunder som sikkerhed indtil indfrielse af alle vore krav. Ved forarbejdelse af genstandene solgt under ejendomsforbehold, deres omdannelse eller deres tilknytning til en anden ting erhverver vi umiddelbart ejendomsretten til den producerede ting, der så fra sin side gælder som genstand solgt under ejendomsforbehold.

(5) Hvis værdien af sikringen overstiger vore krav mod køberen med mere end 20%, så vi er nødt til på anmodning af kunden og efter vores valg at frigive os tilkommende sikkerheder i tilsvarende omfang.

§ 6 Udvidet returrettigheder

(1) Ud over den ved lov foreskrevne 14 dages fortrydelsesret ved aftaler vedrørende kontrakter i forbindelse med fjernsalg tilbyder vi den enkelte forbruger i henhold til § 13 BGB for denne lovbestemte periode, i yderligere 16 dage, følgende udvidede returrettigheder:

MUSIC STORE 30-dages penge-tilbage-garanti for fjernsalg
Kunder, der har indgået en kontrakt om fjernsalg med os, kan returnere den fra os modtagne vare ved at sende varen tilbage inden for 30 dage uden angivelse af grundene herfor. Fristen begynder efter modtagelsen af denne instruktion i tekstform, dog ikke før modtagelsen af varen hos modtageren (i tilfælde af tilbagevendende leverancer af lignende varer ikke før modtagelse af første dellevering) såvel som ved opfyldelsen af alle informationsforpligtelserne i forbindelse med fjernsalg og e-handel. Til bevarelse af tilbagekaldelsesfristen er den rettidige afsendelse af varen tilstrækkelig eller - ved varer, der ikke kan sendes som pakker, afsendelsen af tilbagetagelseskravet. I den forbindelse skal man oplyse, om man ønsker beløbet krediteret sin kundekonto, refunderet eller modregnet på et andet produkt.

MUSIC STORE 30-dages pengene-tilbage-garanti for handel i butikken
Kunder, der har handlet hos os i butikken, og som derfor ved lov hverken har krav på annullering eller på returneringsrettigheder, kan tilbagelevere den vare, de har modtaget fra os, i butikken indenfor 30 dage mod tildeling af kreditering uden at angive nogen begrundelser. Retur- eller transportomkostningerne refunderes ikke.

For de udvidede returrettigheder (30-dages-penge-tilbage-garanti / 30-dages-returneringsgaranti) gælder følgende betingelser:

a) I tilfælde af aftaler om fjernsalg, bærer vi omkostningerne ved returnering indenfor Tyskland, når vægten af det returnerede ligger under 31,5 kg og prisen på den returvaren overstiger et beløb på 40, - Euro. Af køberen kan kræves en DHL-pakkeseddel til gratis returnering via DHL. Overstiger vægten af returvaren 31,5 kg, kan der efter aftale med os foranlediges en (betalingspligtig) afhentning via UPS eller speditør. Desværre kan vi ikke påtage os returomkostninger indenfor rammerne af MUSIC STORE 30-dages-pengene-tilbage-garanti for returforsendelser fra udlandet.

b) Med undtagelse af de udvidede returrettigheder er alle sliddele såsom pickups, rør, pærer, sticks, strenge, skind, kabler, software, oprindelig i original emballage, hvor seglet er brudt eller pakken er åbnet, noder eller bøger, alle produkter fra firmaet Apple Computer, Computere, der er konfigureret efter kundens ønsker, computere, der er konfigureret af kunden, konfigurerede og konfektionerede kabler og kabler i meter, andre specialfremstillinger og metervarer, ikke lagerførte varer, der er bestilt efter kundens ønske, og alle produkter, der af hygiejniske grunde ikke kan videresælges, som f.eks. InEar-systemer, hovedtelefoner, mikrofoner, mundhar- monikaer, mikrofonbeskyttelser mod vindstøj, blæsein- strumenter, mundstykker, etc. Ligeledes udelukkede er alle produkter, hvor der i leveringen blev registreret et softwareindhold.

c) Bliver enkelte dele af et bundt tilbageleveret indenfor rammerne af den udvidede returrettighed, bliver de hos kunden tilbageblevne artikler afregnet til den regulære salgspris.

d) Varer skal returneres til os i originalemballage med alt tilbehør og uden tegn på brug samt i en sikker yderemballage. MUSIK STORE professionel GmbH forbeholder sig ret til at tilbageholde en værdierstatning i form af en nedsættelse af refunderingen af købsprisen henholdsvis nægte tilbagetagelsen og sende varen tilbage til kunden, når varens værdi åbenbart er mindsket ved brug.

e) Den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret på varer erhvervet via forsendelse, berøres ikke af disse regler. Betingelserne nævnt i "Udvidede rettigheder til returnering" gælder ikke i de første 14 dage (lovbestemt fortrydelsesret ved aftaler vedrørende fjernsalg) af 30-dage-pengene- tilbage-garanti, men kun i de efterfølgende 16 dage.

(2) Undtaget fra ovennævnte udvidede returrettigheder er samtlige finansierede transaktioner, det være sig, at finansieringen følger indenfor rammerne af den af os tilbudte In-House kortfinansiering, eller at finansieringen sker indenfor rammerne af en bankfinansiering.

§ 7 Ansvar for mangler

(1) Er kunden forbruger, er vi ansvarlige for en mangel i henhold til lovgivningens bestemmelser, for så vidt intet andet er bestemt. Garantiperioden for krav om fejl ved levering af nye ting er to år, garantiperioden for brugte varer er et år. Fristen begynder ved risikoens overgang.

(2) Hvis kunden er en virksomhed/driftsherre, udgør garantiperioden for nye varer et år, for brugte varer er garantiperioden 6 måneder. Hævdelse af garantirettigheder mht. mangler forudsætter, at virksomheden i tilstrækkeligt omfang har opfyldt sin forpligtelse vedrørende inspektion og reklamation.i henhold til § 377 HGB.

(3) Skulle der vise sig fejl, kan kunden i første omgang kræve gratis udbedring i garantiperioden. Slår efteropfyldelsen fejl, kan kunden reducere købsprisen eller træde tilbage fra kontrakten. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis manglen er ubetydelig. For virksomheder forbeholder vi os ret til, ved foreliggelse af en mangel, at vælge arten af efteropfyldelsen.

(4) For forbrugerne i EU organiserer og betaler vi tilbagesendelsen af mangelbehæftede varer indenfor garantiperioden. Underret os venligst på dette telefonnummer +49 221- 8884 - 1800. Vi forbeholder os ret til, i forbindelse med et tilfælde af ydelse af garanti, at lade manglen afhjælpe af fabrikantens servicepartner eller af firmaet MUSIC STORE professional GmbH ́s servicepartner.

5) Oplysninger om reparationstiden er principielt ikke bindende, medmindre der skriftligt blev aftalt en dato for færdiggørelse. Under reparationstiden består der intet ret til udlejningsapparater.

(6) Den sædvanlige og produkttypiske nedslidning af sliddele såsom strenge, pærer, lysdioder, projektører, LEDs, sticks, akkumulatorer, batterier, potentiometre, fadere, laser- dioder, Pitchbendere, tastaturer, kontakter, alle rør (også indbygget), stemmetunger til mundharmonikaer, melodica ́er og harmonikaer osv. er ikke omfattet af garantien.

(7) Har kunden benyttet sig af os på grund af et krav i henhold til ydelsen af garanti, og viser det sig, at der enten ingen mangel er til stede eller den mangel, der er gjort gældende, beror på en omstændighed, der ikke forpligter os til at yde garanti, så skal kunden, såfremt han har gjort brug af os, erstatte os alle omkostninger der er opstået i den forbindelse. Dette gælder ikke, hvis kunden er en forbruger.

(8) Selv om varen er ombyttet af os i garantiperioden, så begynder forældelsesfristen også her ikke forfra. Tværtimod ophører alle krav to år efter modtagelsen af den først leverede (fejlbehæftede) vare.

§ 8 Ansvar for skader

(1) Vores hæftelse for pligtforsømmelser i henhold til kontrakten såvel som forseelser er begrænset til forsæt og grov uagtsomhed. Dette gælder ikke for tab som følge af skader på liv, legeme eller helbred for kunden. Uberørt af denne begrænsning er endvidere hæftelsen for krænkelse af forpligtelser, hvis opfyldelse overhovedet først bliver mulig gennem en gennemførelse af kontrakten efter forskrifterne og på hvis overholdelse kunden regelmæssigt kan stole (såkaldte kardinalpligter) og hæftelsen for tab på grund af forsinkelse (§ 286 BGB). Bestemmelserne i produktansvarsloven berøres ikke.

(2) Ovennævnte udelukkelse eller begrænsning af hæftelse for ansvar gælder også for let uagtsom pligtforsømmelse fra vores medhjælperes side.

(3) Hvis erstatningsansvaret imod os er udelukket eller begrænset, gælder dette også med henblik på det personlige skadeserstatningsansvar for vore ansatte, arbejdstagere , medarbejdere, repræsentanter og medhjælpere.

§ 9 MUSIC STORE‘s 3- års garanti

Udover den lovpligtige garanti for reklamationsret tilbyder vi alle forbrugere fordelen af en garantiovertagelse for ialt 3 år fra risikoens overgang for alle indenfor dette tidsrum optrædende mangler, der bevisligt hidrører fra en materiale-eller fabrikationsfejl, som angivet i betingelserne nedenfor.

a) Udelukket fra garantien er
- produkter, der er fremstillet af Apple Computer og andre computere og computer-dele,
- produkter, der er udsat for normal brug eller anden slid, såsom strenge, skind, elpærer, projektører, LED ́er, sticks, bækkener, akkumulatorer/batterier, kabler, tasker, kufferter, remme, knapper, fadere, laserdioder, pitchbendere, tastaturer , kontakter og knapper, alle rør (også indbyggede), stemmetunger til mundharmonikaer, melodicaer og harmonikaer etc.,
- service-Reservedele.

b) Vi overtager endvidere ingen garanti for
- produktfejl, der er forårsaget af forkert håndtering eller manglende overholdelse af brugsanvisninger, brug, der ikke er i overensstemmelse med den bestemte anvendelse, uhensigtsmæssig brug, overbelastning eller manglende vedligeholdelse og pleje,
- skader og mangler ved produktet ved brug af fremmede dele, som ikke er producentens originale dele,
- produkter, hvor uautoriserede reparationsforsøg er blevet gjort
- produkter ved hvilke der forekommer mindre afvigelser fra den ønskede sammensætning, som er uden betydning for værdien og anvendeligheden af produktet.

c) For alle de i garantiforpligtelsen godkendte mangler sker afhjælpningen af fejl på den måde, at det defekte produkt vil blive repareret efter vores valg uden omkostninger eller erstattet af et teknisk fejlfrit produkt. De udskiftede dele eller produkter tilhører firmaet MUSIC STORE professional GmbH.

d) Garantikrav skal gøres gældende inden for garantiperioden. Returneringen af produkter skal aftales med os. Vi vil vi enten sørge for en afhentning eller fremsende en Freeway-billet (kun i Tyskland). Omkostningerne ved re- turnering uden for Tyskland, afholdes i fuld udstrækning af kunden. Som bevis for garantien skal returneringen være ledsaget af den originale faktura eller en kopi af fakturaen. Ufrankerede returforsendelser vil ikke blive accepteret inden for garantiperioden.

e) Hvis varen skal sendes til en adresse uden for Tyskland efter stedfundet garantiydelse, skal kunden afholde udgifterne til en tilbagesendelse af varerne.

f) Andre krav, end den i denne garanti nævnte ret til afhjælpning af mangler ved produktet, begrundes ikke gennem denne garanti.

g) Hvis der i løbet af garantiperioden skal udføres en reparation på produktet, bliver garantiperioden hverken forlænget eller sat i gang på ny, men udløber efter den aftalte periode på 3 år.

h) Kravet i henhold til garantien tilkommer kun den oprindelige køber og ugyldiggøres ved den oprindelige købers videresalg af produktet. Garantien kan ikke overdrages.

Bemærk: Fordelen ved MUSIC STORE ́s 3-års- garanti tilbyder vi vore kunder i tillæg til den lovpligtige garanti. Den lovbefalede garanti og udøvelsen af fortrydelsesret for forbrugerne bliver på ingen måde begrænset af Music Store ́s 3-års-garanti.

§ 10 Betalingssted - Valg af retsorden - Værneting

(1) Medmindre andet er angivet i kontrakten, er opfyldelses- og betalingsstedet vores hjemsted. De retlige bestemmelser vedrørende værneting forbliver upåvirket i det omfang, andet ikke er fastsat i særordningen i afsnit 3.

(2) For denne kontrakt gælder tysk ret med undtagelse af reglerne i den internationale privatret og FN-købeloven. Undtaget fra dette valg af retsorden er indenfor EU de obligatoriske bestemmelser for forbrugerbeskyttelse i det land, hvor køberen har sin bopæl, da der i transaktioner med forbrugere inden for EU kan være retten på forbrugerens bopæl der kan gøres gældende, forudsat at det drejer sig om obligatoriske forbrugerrettigheder.

(3) Udelukkende værneting er, ved kontrakter med erhvervsdrivende, juridiske personer efter offentlig ret eller særlige fonde efter offentlig ret, er den for vores hjemsted ansvarlige Amtsgericht (byretten) eller Landgericht (landsretten) i Køln. MUSIC STORE professional GmbH er dog berettiget til at sagsøge kunden ved det almindelige værneting.

§ 11 Forældelse

(1) Forældelsesfristen er iflg. § 195 BGB tre år. Denne frist gælder også for gyldigheden af tilgodesedler og krediteringer.

2) Vores rettigheder til betaling bortfalder uanset § 195 BGB efter 5 år. Med hensyn til begyndelsen af forældelsesfristen gælder § 199 BGB.

(3) Garantikrav mod vores leverandører udløber forældes fravigende lovbestemmelserne efter 3 år.

Dispute Resolution

The European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS), which can be found here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ here. Consumers have the opportunity to use this platform to settle disputes.